اقليد

اقليد -


زهرا باقری
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
فاطمه اسلامی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
زهرا عسکری
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
مریم شریفی منصور
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
محدثه جمشیدی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
زهرا روشن ضمیر
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
مینا کریمی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
عارفه اسلامی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
مریم مصطفوی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
هانیه کوثری
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
نازنین نیکویی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6173
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
زهرا نیکویی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
زینب نیکویی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
فاطمه دهقانی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
نگین رضایی عرب
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
زهرا حیدری
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
مهسا رحیمی علی قیارلو
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
زهرا افضلی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
منصوره غلامحسینی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اقليد_ الزهرا
5/31/2023 1:08:37 PM
Menu