شهرجديد هشتگرد

شهرجديد هشتگرد -


ستایش خراسانی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
امیر رضا تیموری
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
فاطمه امامی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
امیررضا جوانمردی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
حمیدرضا جوانمردی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 3893
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
مهدی جمشیدی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5015
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
علی طهماسبی مقدم
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
عرفان نفیسی پاشاکی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
تارا طاهریان
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
سارا قاسمی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
زهرا محمدپور
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
سید دانیال سیف زمانی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4633
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
آروین معدن پیشه
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 4
سعید قربانی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
علی شریفی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4100
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
مبین معدنی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
6/8/2023 9:14:42 PM
Menu