هشتگرد

هشتگرد -


هوتن دهقانی پیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
محمداسماعیل سیاه کمری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
میلاد درودی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4587
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
علیرضا گودرزی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
مهدی قلیانی دریا کناری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
دانیال اصل زعیم
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
محمدحسین پیشگاهی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
مرتضی زارعکار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4649
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
فاطمه شیخ
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
فرهاد حقیقت
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4822
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
حسین معبودی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
هانیه آژنگ
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
مهدیه نظم ده
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
فاطمه افشار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
امیرحسین محمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4966
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
سیده فاطمه سادات رسول
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4287
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
یگانه مرادی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
رومینا صمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4648
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
سحر اسدی عزیز آبادی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
فاطمه زارعکار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
فاطمه زارعی نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4711
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
محمد حسین معدنی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
نسیم حق نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
علیرضا ناصررنجبر
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
رضا دهقانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
امیرعباس فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
شقایق جوانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
محمد داودی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4612
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
مایده فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
سارا حیدری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5881
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
جواد دیداری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4490
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
محمدامین نژادفلاح
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
مهران ارمندپیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4848
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
هدیه حسنی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5179
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
شهرام حسینی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
6/11/2023 12:38:33 AM
Menu