فرديس

فرديس -


مهدی علی اصغرزاده
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
محمد حسین ایمانی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6382
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
6/10/2023 7:01:06 AM
Menu