چمستان

چمستان -


محبوبه روحانی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
زهرا خیری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
مریم ابراهیمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
فاطمه بندپی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
پویا سیفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
فرشته شیخ اعظمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
کوثر انگیزه
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
سیده نسیم حسینی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4614
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
احمدرضا جعفری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4449
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
فاطمه زهرا حسین پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه جلال
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
مریم موسوی نسب
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
سیدامیرعلی حسینی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4341
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
کوثر نصیری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
حدیثه سیار
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
سمیه نیک زاد
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
سیده کوثر عقیلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه تقی زاده
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4486
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
کوثر طالبی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
سکینه محمدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4057
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
محمدرضا اخوان آریج
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4998
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
مهدیه اسدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه ثقفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4707
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
معصومه السادات موسوی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه ابراهیمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4474
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه کریمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
معصومه جعفری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
افشین کلارستاقی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
کوثر صادقی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه شهابی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
محمدرضا یاحقی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
امیر توکلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4350
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
علیرضا علی پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
کوثر صادقی نوری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4422
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فرناز ناییجی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه خلیلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4648
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
مهدیه خلیلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
سپیده جمارونی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
سیدعلیرضا حسینی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4216
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
علیرضا ابراهیمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 3878
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
معصومه یوسفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4466
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
امیر حسین توکلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 3752
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
امیر اسفندیاری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4369
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
جواد حسن پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
محمدمهدی ثقفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4047
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
محمد هادی فاضل
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4014
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
فاطمه خسروی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4565
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
علیرضا فرامرزی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4314
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
حسین علیزاده
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4405
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
زهرا حسن زاده
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4782
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
5/30/2023 9:16:25 PM
Menu