ميناب

ميناب -


عسل زنگویی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
مریم قنبر غلامی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4211
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
محمدرضا نعیمی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4252
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
سمانه صالحی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
بتول زارعی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
فاطمه سالاری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 3653
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
سیده زینب زارعی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4681
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
علیرضا بهادری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
نگین محمدپور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
مهلا هوشمند
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
هانیه طویلی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4644
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
علی ریاضی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 3793
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
معصومه حیدری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
فایزه کریمی نیا
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 3970
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
6/3/2023 4:02:28 AM
Menu