قم

قم -


رایحه سادات حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
حسین محمدنژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حاج محمدایزدی
نیلوفر نظری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
سورن مرادگنجه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
هلیاسادات کاظمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
فاطمه کریمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
حسین خادمی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
سیدمهدی میره ای
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
مهدی بیات خیرآبادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
پگاه قربانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
فاطمه علیمردانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
زهرا معماری زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه موحد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4783
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
امیرسالار باقرزاده قمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ
حسین خاصیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
سجاد حسن خانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حاج محمدایزدی
مهرزاد تالانه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6418
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدهادی اردکانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حاج محمدایزدی
محمدصالح مسلمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدحسین کوگانی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمدحسین ابراهیم گل
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدشهاب هدایتی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
حمید حمداله زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدحسین آزرم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
آروین چم آسمانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدمهدی ستاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
امیرمهدی علاقه بندان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
سیدامیر حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
نیما پشتیبان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
سیداحمدرضا هاشم پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدعرفان مومنی نسب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
حمید خلیلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ
محمدمتین احمدیان قمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5179
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
ماهان شجری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی قربانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حاج محمدایزدی
صدرا گایینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدمصطفی حسین نژادخاکی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
امیرحسین فرحناک
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
آرش روشن پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
علیرضا بهرام نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
دانیال نوری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
حسین ابراهیمی فرد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
سهیل طیبی مقدم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6579
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
مهرداد میرزاحسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدحسین مرادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدامین حاج حسنی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6512
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدمهدی علیپور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
علی ربیعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدمهدی خمسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدحسین اسمعیل پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدعرفان خردمند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمد بیناییان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6820
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
آتنا یحیایی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
فاطمه دوازده امامی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
سیده ریحانه طاهری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
نرگس قزاقی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
عطیه رفیعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6426
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
فاطمه سادات سیدصبور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6147
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
سارا زاهدی موحد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه قاسم زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
خدیجه سادات حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
بهار پیروزمند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
مهسا مرادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
فاطمه مفتح
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
منا اژدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
مهسا مردانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
اعظم شیرمحمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
مریم السادات رشیدی طغرالجردی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
آیدا سعادتمند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
ندا کریمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
نساء کریمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
شیما الهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
بشرا منصور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
زینب اسکندری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
مهسا محمودی مستقیم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
عارفه نصیری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5952
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
نفیسه حسینعلی بیگی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
صبا معصوم بیگی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
نرگس سنبلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
مریم سلطانی موخر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه ره گشای
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
حانیه میرزایی امیرآباد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مبینا چهره گشا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
ستایش رحیمی خواه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مبینا مددی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
زینب حبیبی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
فاطمه بابایی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
ساراسادات هاشمی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه دهقانزاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
بهاره حاصلی پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
سیده فاطمه هاشمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فرشته کهندانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
زینب سروی همپا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مهدیه نصیری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
آرمینا یاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
نگین محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
زهراسادات بنی رضی مطلق
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4356
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
شکوفه ملکی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
زهرا رحیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
فاطمه ابراهیمی یزدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
فایزه خادم شاهزاده طاهر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6354
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
6/3/2023 4:52:52 AM
Menu