خدابنده

خدابنده -


مریم دشتکی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
علی دانشورنیا
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
محمد مهدی امیرلوی حصاری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6253
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
علی سجاسی قیداری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی مهر
مهدی بیگدلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی مهر
مهدی محمودی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4646
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی مهر
میرمحمد هادی موسوی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی مهر
محمد امین قاسمی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی مهر
حبیب شاهسون
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی مهر
آیدین غلامعلی خمسه
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
نرگس عینالی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4693
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
محمد حسین محمود خانی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
حسین عاشوری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
نسیم اسکندری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
سیده محدثه حسنی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
حمید عباسی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی مهر
امین محمد محمدویردی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
بهاره کرمی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
محمد ازادی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
امیر محمد ندرلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
علی شهیدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی مهر
مریم رجبی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
نیلوفر گروسی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی رسالت
محمدرضا اصانلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی مهر
آذر محرمی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
ربابه نجفی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی رسالت
زهرا کرد
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی رسالت
محمد مهدی خدابنده لو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی مهر
مجتبی کرمی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
مینا غلامی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
رضا نجفی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
محمد رضا محمدویردی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی مهر
فاطمه میرزایی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی رسالت
محمد رضا اسدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
زهرا غفاری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی رسالت
زهرا مصطفایی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4848
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
مهدی خانی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4164
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی مهر
فاطمه حسینی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5004
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
مهدی محمدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی مهر
فاطمه احمدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
زهرا کلانتری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی رسالت
فاطمه بیگدلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
فایزه عزیزی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ فرزانگان
زهرا کبود خانی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی رسالت
معصومه نوری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ نمونه دولتی رسالت
سمین شیری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خدابنده_ رسالت
رضا محمد ویردی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
مهدی شیری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خدابنده_ شهید بهشتی خدابنده
5/31/2023 3:04:27 AM
Menu