ابهر

ابهر -


احسان کرمی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6547
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی
فاطمه واعظی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
اسماعیل غنیمتی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4671
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی
مهسا عزیزی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
6/5/2023 7:21:33 AM
Menu