گرمي

گرمي -


علی دلیر
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
آرمان پناهی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
نوید امراهی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
میلاد نظری
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
سینا قاسمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهدی اسدی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
محمد پاشایی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
آرمان آقالو قنبرلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
محمدمهدی بهشتی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهدی رحیمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
سینا زارعی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4783
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
امیرعلی مولایی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
حامد بهشتی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
بابک خسوری
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5179
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
سیدجواد اسبقی وانستانق
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
رضا دیباحسی کندی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4384
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
میلاد فریاداوماسلان علیا
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
مهدی فرزانه
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
6/8/2023 11:02:04 PM
Menu