مشكين شهر

مشكين شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


هاتف قربانزاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
علی احمدی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
فردین خانی دوشانلو
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
هادی علیزاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
زهرا صادقی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
میلاد ابراهیمی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
لیلا حقیری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
مریم نورزاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
مهدی محمدی گیکلو
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
سینا خدایی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5015
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
مهدی توحیدی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
محمدرضا حسین پور
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
محمد شهبازی آقبلاغی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
سبحان خیاوی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4463
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
مهدیه ساقی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
اورهان منصور خیاوی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4625
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
کسری جعفری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
علی حسن زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
نازنین اسکندرزاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
زهرا جلیل نریمانی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
حسن ملکی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
مهدی صبری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
زهرا شجاع وند
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
فرزاد لاهوتی فر
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
علی نورمحمدی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4600
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
الشن محمدیان
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4013
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی