كيار

كيار -


فاطمه اکبری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
صباح شیری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
نیما لندی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
علی رمضانی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
مرضیه بابایی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
محمد مهدی صفی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
فاطمه شریفی تشنیزی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
علی رمضانی گهرویی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
مهدی صمیمی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
علی کوهی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4714
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
اکرم صفی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمد رضا رییسی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
فرشته رییسی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمد حسین فلاح
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
ابوالفضل صیدی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
5/30/2023 1:45:13 AM
Menu