لردگان

لردگان -


رضوان طهماسبی کهیانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4874
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
حسین جانبازی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فاطمه گودرزی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
عاطفه جلیل پیران
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
زهرا جلیل شش بهره
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
امین احمدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حسن کریمی منجرمویی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
راضیه محمودی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
سید یاسر حسینی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فاطمه سلیمانیان
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
امیر اسکندی نژاد
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
احمد رضا همتیان
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مریم محمودی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان تیزهوشان دخترانه مجتهده امین
جواد جلیلی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
آرمان دانیالی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
اسحاق نوروزی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
محمد حسین شیخی سینی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
محدثه صادقی ده صحرایی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
حسین محمودی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
حافظ کریمی اصل
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مهدی محمودی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سمیرا برجیان بروجنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مژده اردشیری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
نورالله طهماسبی کرفی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
طیبه محمودی چالبطان
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
زهرا محمدی دومکانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
حسین عسگری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
شیوا صادقی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
زهرا سلیمانی جانکی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
آدینه جانباز
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6464
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
سجاد جمالی ارمندی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
رویا کریمی منجرمویی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمد محمودی چالبطانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
طوبی حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مینا قنبری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
امیر محمد اردشیری لردجانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مجتبی نوروزی مصیر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمد حسین اسحاقی میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمد محمودیان بارزی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6683
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
علی عباسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمد حسن شهبازی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
علیرضا شاهمرادی قلعه چه
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6764
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
فاطمه محمودی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4698
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
6/2/2023 9:23:07 PM
Menu