فرخ شهر

فرخ شهر -


مهسا طاهری
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
سیده حدیث آزاده
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
سپیده میرزاییان
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
5/29/2023 1:24:15 AM
Menu