در‌گز

در‌گز -


امیررضا اسحاقی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
حسین نامور
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
امیرحسام اسلامی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
امیرحسین آذین
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
زهرا جلایریان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
ریحانه فاتح
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
امیرحسین قنبری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
حمیده بزم آرا
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
محدثه بهادری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
شمیم بهرامی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
محمد اسدپور
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
اسما احدی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
مونا اسدپور
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
علی باغبان گل
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
مریم صالح نیا
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
فاطمه آقایی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
فرنوش قوی نژاد لطف آباد
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
عباس حق پناه
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
مهدیه محمدی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4512
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
سبا نظری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
ریحانه رضایی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4552
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
فاطمه سلطانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
اسما ولایتی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4678
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
نفیسه آذرمهری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
شقایق جهاندیده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
6/11/2023 1:08:19 AM
Menu