مهريز

مهريز -


زهرا فلاح مدواری
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
سجاد زارع
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
فاطمه علی پناه
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
سید مهدی محسن زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
حامد جهش
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
مهلا دهقانی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6464
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
حمید رضا زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ هنرستان خادمی
بیتا السادات دهقانی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مهدیه دهقان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مرضیه دهقان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
محدثه دهقان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
سید علیرضا طباطبایی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4541
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ هنرستان خادمی
فاطمه زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
عارف زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
فاطمه محمودی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
زهرا قاسمی نسب
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه فلاح
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6467
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
رضیه فلاح
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
بیتا زارع
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
حنانه قریشی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
زهرا حجار
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
سیده مهلا حسینی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
ریحانه السادات طباطبایی نیا
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مینا دهقان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
زهرا منگابادی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
محثه السادات کمالیان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
یگانه زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
امیرحسین ملامحمدعلیان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4669
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
الهه زارع خورمیزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
علی اصغر احمدی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
مهدیه دهقان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه زارع زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فرزانه زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
ریحانه زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
محمدحسین دهقان منگابادی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
محمد علی پناه
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
محمد زارع خورمیزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
مهسا حایری
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
محمد مهدی سیحونی دخت
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4760
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
احسان زارع
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
مینا یزدی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
محمد دهقانیزاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
عارفه زارع میرک آباد
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه زارع
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
ابوالفضل گلاب زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
امین گل بغداد آباد
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
5/31/2023 2:55:39 AM
Menu