تفت

تفت -


فاطمه سادات فضلی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6138
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
مریم السادات غلمانی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6713
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
مهدیه شاهدی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
ناهید عشقی نصرآبادی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
فاطمه ابوطالبی نصرآباد
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
زهرا دهقانپور فراشاه
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4261
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
احمد رضا اسماعیلی تفتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
سعید شاهدی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
مهدی حکیمی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
فخرالسادات زینلیان
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4561
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
امیر علی عابدینی سانیج
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
امیر حسین دهقانی تفتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
سید پوریا پورحسینی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4581
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
محمد حسین دهقان منشادی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
احمد رضا جعفرپور
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
امیرحسین هاشم بیگی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
ماجده فیضی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
فاطمه آصفیان
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
محمد ملکوتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6177
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمدصادق آقابابا
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4170
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
زهرا اعظم
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6499
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
سجاد هاشم بیگی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6420
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
فرحناز شیرکوهی دره شیری
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
امین حیدرپورعقداء
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
محمدسجاد رجب زاده ثانی آبادی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
علی غلامی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4598
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
فاطمه فاتحی فیض آباد
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
مایده مظاهری
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4620
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
6/5/2023 9:22:48 AM
Menu