لالجين

لالجين -


هانیه تقی پور
نهم - لالجين
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مبینا کاظمی زریون
نهم - لالجين
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
ملیکا ذاکریان
نهم - لالجين
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
6/9/2023 5:45:52 AM
Menu