قروه درجزين

قروه درجزين -


آرمان کریمی مخصوص
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 6704
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رزن_ نمونه دولتی خواجه نصیر
ندا کاظمیان
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رزن_ نمونه دارالفنون
6/10/2023 9:52:07 PM
Menu