كامياران

كامياران -


هومن ایوانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4699
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آرزو فریدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
پریا حمدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4556
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
سعدی مردوخی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4505
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
شکیلا رحمانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
محمد عزیزی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
میلاد برومند
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
صفورا ویسی هشلی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4603
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
پدرام قبادی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آمانج مردوخی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4861
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
هیمن محمدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4677
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
شکیلا امانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
زانکو درویی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
6/10/2023 8:13:59 AM
Menu