قروه

قروه -


صبا بختیاری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
زهرا مستوفی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6657
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
اسما عباسی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6686
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
مهسا رضایی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6763
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
کیمیا مرادی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
فاطمه خدامرادی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6435
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
اسرا شهباز پور
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
نرگس رضایی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6583
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
سارا بهاری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
هانیه مظفری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
نفیسه زند
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
فاطمه ملاولی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4648
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
الهام عرفانی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
کیمیا احمدی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
سینا عربی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4513
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ نمونه شهید بهشتی
یاسمن حسین آبادی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
الهام احمدی یکتا
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6285
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
یگانه قنبری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
الهام وصالی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
دنیا افشار پور
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
پارسا صالحی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
مهنا رضایی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
علیرضا معظمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ نمونه شهید بهشتی
هانا خان احمدی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
محمد طاها خالدیان
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4436
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ نمونه شهید بهشتی
کیمیا چناری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4519
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
مبینا میرانی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
کوثر حیدری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
فرزانه شفیعی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6092
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
اسما عزتی گردمیران
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه2
سایه سلطانی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
زهره محمودی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
سها عبدالملکی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
حسین آیینی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ نمونه شهید بهشتی
ثنا سیفی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
زهره کی منش
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4790
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
مهران کوهی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ نمونه شهید بهشتی
پویا کرمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
حمید خسروی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4241
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ نمونه شهید بهشتی
مایده ولیزاده
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
بهراد نیک بین
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 3914
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ نمونه شهید بهشتی
مهسا کریمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
6/11/2023 1:05:30 AM
Menu