راميان

راميان -


مهدیس کاغذلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
امیرحسین بای
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
امیرحسین مطلبی نژاد
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
حسین صادقلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
راميان_ ملاصدرا
آیلین کاغذلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
محمدمهدی بای
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
ابوالفضل رجبلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
علی رجبلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
مهدی بای
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 3912
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
راميان_ ملاصدرا
مسعود جرجانی
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
6/6/2023 1:25:56 PM
Menu