بندرتركمن

بندرتركمن -


فایزه اعتصامی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6641
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
الهام اونق
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
زهرا کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
پندار یاسمن دریایی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4739
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
فرزانه یلقی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
رحیمه رحیمیان
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4274
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
محمدمهدی رومی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
معصومه راستن
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
عدنان کوسلی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
آیسن پاویز
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
ام کلثوم ایری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
مبینا حکمتی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
ماریا قزل
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
امین طاطار
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
الهه جامعی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كردكوي_ حضرت زینب
سینا کم‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدرسول کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
شیما کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
موسی قدردان توماج
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5279
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
طیبه یمرعلی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
مریم طریک
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
الهه طریک
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
دانیال کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
آی تکین کمالی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
عرفان نعیمی توماج
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
آسیه گری نورانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
نگین آرمیده
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6331
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سولماز دردی یی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6727
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
محمدامین چوکان
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدامین کم‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
راضیه فرشادی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
محمد ایری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
آرمان کوثری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدرضا سقلی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهلا عضفی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
رضا دانه
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
شایان اونق
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سخید کم‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
نیما خزین
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
اسماعیل شیروانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدامین قزل
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
علی گرگانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
عاطفه گوگلانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6513
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
آریا نیازی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
مهسا صفری قزل
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
علی کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
عبدالناصر آرخی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4400
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدرضا اونق
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4396
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدامین راود
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدامین گلشنی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4242
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
احسان مکتوبی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4342
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محسن یزدانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4398
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمد آسوده
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدمهدی باستان
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6726
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
6/10/2023 8:23:59 AM
Menu