آزادشهر

آزادشهر -


محمدرضا سرگل زایی پور
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
محمد میرحسینی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4515
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
محمدرضا پهلوان
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6458
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
نسرین محقق زشکی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
علی بذرافشان
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
امیرحسین سعیدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4738
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
مهدی غفاری
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
محمد مهدی غلامی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4522
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
مهدی بولاغی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
محمدمهدی قزاق
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
احسان اسکندرلی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
محمدجواد منصوری
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
سلیمان براوی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
جواد سمیعی پاقلعه
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
مهدی پودینه
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
امیرحسن خان احمدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
ابوالفضل کوهستانی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
علی کوهساریان
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
6/5/2023 7:20:34 AM
Menu