دالاهو

دالاهو -


سینا رمضانی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
سینا مرادی صفرشاهی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
عرفان کرمی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
ارسطو فرج الهی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
5/31/2023 10:10:00 PM
Menu