دورود

دورود -


احسان آسترکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 6308
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
محمدرضا مرادی خانجمالی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
نیوشا زرجام
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
محمد جواد میرزایی پولادوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
فاطمه مهدویان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
محمد مهدی امیدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
آرمان خبازیان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
احمدرضا رضایی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
علی احمدوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
احسان لک ا
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 3945
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
بهراد کولیوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
صابر گودرزی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4613
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
فاطمه ساکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
امیرحسین بهلولی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4475
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
فاطمه آسترکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
ابوالفضل مرزبان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
ساناز حسنوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4895
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
کیانا سپهری
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
مهسا جودکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
زهرا یاراحمدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
مهدی نقیبی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4509
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
معصومه ظریفی یگانه
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
کیوان رحیمی کیا
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4870
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
نازنین آبکتی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
سیاوش عیدی پور
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
علیرضا صحرایی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4518
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
فرناز محمدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
آیدا کرامت فر
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4765
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
مهدی احمدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
علی لک ا
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
زهرا قایدرحمت
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
مبینا بهلولی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
کسری آروان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
محمدجواد گرجی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
علیرضا خدابخشی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4261
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
تیام کلیایی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4472
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
محمدرضا پیشداد
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
امیررضا بختیاری
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
کیارش صفرزاده
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
سید امیررضا موسوی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4481
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
محمد سلیمانی پولادوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
6/1/2023 8:24:36 PM
Menu