ورامين

ورامين -


میثم میرزا آقایی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
علیرضا غلامی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
متین کنگلو
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
سینا لیری
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
امیرحسین عرب محمدحسینی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 4029
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
امیرحسین لطفی سدهی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
مبینا فرخ خانی نقده
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 6092
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ورامين_ امیر المومنین
محمدباقر رضایی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
علیرضا صالحی نژاد
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
حسین مه بادی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
مهدی شاهسوند
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
5/31/2023 10:43:27 PM
Menu