حويق

حويق -


زهرا حکیم زاده
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :116
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا حکیم زاده
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :116
نمونه دولتي
فرندخت
محمد رسول پورحاتم
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
شهید مرحبا
رضا جوکار
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4027
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
ميرزاکوچک خان 2
رضا جوکار
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4027
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
شهید مرحبا
فرناز ضرابی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5170
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
فرناز ضرابی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5170
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
فرندخت
ابوالفضل آقاپور
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شهید مرحبا
کتایون باقری
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فرندخت
محمد جواد آقالو
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید مرحبا
ابوالفضل بابازاده کریم کندی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
زهرا معصومی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا عبادالهیان
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فرندخت
5/29/2023 1:15:57 PM
Menu