تالش

تالش -


علیرضا رحمانی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
عرشیا ریاضی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
رادمان ولی زاده
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
محمدصالح رستمی نژاد
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
محمدپارسا مرادی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
محمدطاها خوشروی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
محمدامین ظهیری
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5095
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
بردیا احمدی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 4903
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
سیدمهدی عظیمی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
سیدمحمد عظیمی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ميرزا کوچک خان
5/31/2023 12:53:44 PM
Menu