جلفا

جلفا -


پارمیس نادری شجاعی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 6673
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
انیل احمدی گول
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
ارزو گل الی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
مبینا اقازاده
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
فرناز ابراهیمی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
لیلا اختران
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
کوثر شمسی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
رونیا صفری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
شادین صفرخانلو
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
شادن صفرخانلو
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
زهرا نجفی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
الناز خانمرادی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
6/9/2023 7:25:22 PM
Menu