بناب

بناب -


الهه نجفی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6316
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :188
تيزهوشان
فرزانگان
الهه نجفی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6316
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :188
نمونه دولتي
نمونه چمران
علی شرقی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :122
تيزهوشان
علامه طباطبايي
امیر محمد ساعدی بهروز
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :117
تيزهوشان
علامه طباطبايي
فرح آرافرد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :108
نمونه دولتي
نمونه چمران
سارا اروج زاده بنابی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :88
نمونه دولتي
نمونه چمران
مبینا زاهد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
نمونه چمران
محمدامین نظام پرست
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
علامه طباطبايي
محمدامین نظام پرست
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
ولیعصر
اسرا قانع
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
نمونه چمران
حمزه قهرمانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
ولیعصر
متین آقایاری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
علامه طباطبايي
متین آقایاری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
ولیعصر
محمدجواد جمشیدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
علامه طباطبايي
محمدجواد جمشیدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
ولیعصر
بابک دیانتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
ولیعصر
بابک دیانتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
علامه طباطبايي
ثمین عباسی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین عباسی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
نمونه چمران
امیررضا موذن
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
ولیعصر
محمدمهدی سلیمانی اسلامی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
علامه طباطبايي
محمدمهدی سلیمانی اسلامی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
ولیعصر
زهرا حبیب الهی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد پاک نهاد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
علامه طباطبايي
زهرا حبیب الهی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه چمران
امیرمحمد پاک نهاد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
ولیعصر
مبین دلریش
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
علامه طباطبايي
امیررضا قهرمانیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
علامه طباطبايي
علی نژادحاجی علی ایرانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
علامه طباطبايي
مبین دلریش
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
ولیعصر
امیررضا قهرمانیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
ولیعصر
علی نژادحاجی علی ایرانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
ولیعصر
نگین احمدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد کنعانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
ولیعصر
آیناز عباسیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
نمونه چمران
فاطمه خانبابائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6445
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه خانبابائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6445
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه چمران
زهرا آبسته
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
وحید آبسته
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
علامه طباطبايي
پیمان آبسته
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
علامه طباطبايي
زهرا آبسته
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه چمران
وحید آبسته
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
ولیعصر
پیمان آبسته
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
ولیعصر
امیررضا سلیمانی فرد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ولیعصر
علی کارگر ماهر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ولیعصر
آتیلا موذن پیغامی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ولیعصر
پویا نیازمند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4647
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ولیعصر
علیرضا مقدم زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4822
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ولیعصر
علی برقی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
ولیعصر
محمد دادرسی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
ولیعصر
سمانه مجدی زوارق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه چمران
حسام گلی زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
ولیعصر
امیرمحمد مزرعی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
ولیعصر
مهدی قلی زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
ولیعصر
فاطمه اصل غفوری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه چمران
ثنا جهانبخش
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه چمران
میر امیرمحمد حسینی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ولیعصر
مریم قربانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه چمران
زهرا جبارزاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه چمران
رضا احمدیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ولیعصر
سعید سلیم مطلق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ولیعصر
عسل اسماعیلی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه چمران
مریم رفعتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه چمران
زینب وفائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4355
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه چمران
امیرحسین پورغفاراقدم
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ولیعصر
امیراصلان سیار
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ولیعصر
امین باقری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4201
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ولیعصر
مهدی محمودیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4739
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ولیعصر
سینا بلوری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ولیعصر
فاطمه اعلائی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4278
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه چمران
فاطمه شقاقی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه چمران
ساناز خیرخواه
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه چمران
مریم رضازاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4418
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه چمران
آریا محمودی مشعوف
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4630
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ولیعصر
حنانه قاسمی وند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4868
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
الهام قاسمی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
نگین دادرس جنت
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4311
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
محمد نادری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4187
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ولیعصر
سارا ابوالقاسم پور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
زینب رسول فام
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
یسنا فتحی دانشور بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه چمران
نسا عباسعلی زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه چمران
مبینا حسین علیوند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
عسل نجارچوب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4728
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه چمران
فاطمه بابائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه باهنر
لیلا سلیمی تازه کند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه چمران
مهدی ملک پور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4431
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ولیعصر
فاطمه السادات خسروی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه چمران
سارینا سیفی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5170
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه چمران
سعید حاجی محمدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ولیعصر
زهرا جالب بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه چمران
فاطمه طالبی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه چمران
فاطمه فریدون دلیر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه چمران
محمدحسین علی وند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4751
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ولیعصر
عرفان یزدانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
ولیعصر
عرفان یزدانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
علامه طباطبايي
لیلا مقدم زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4575
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه چمران
محمد پورپاشا
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
ولیعصر
سیدامین خاتم زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
ولیعصر
6/1/2023 7:33:35 PM
Menu