خوي

خوي -


مبینا غنی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4305
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :168
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مبینا چراغی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :158
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا چراغی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :158
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
کوثر لک‌‌
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :156
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
زهرا هادوی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :152
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا هادوی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :152
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
ثمین درستی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :132
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین درستی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :132
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
علی گل آور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :132
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
حسن علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :130
تيزهوشان
علامه حلي
حسن علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :130
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
ثمین باقرزاده ربطی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6513
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :128
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین باقرزاده ربطی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6513
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :128
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرحسین اصغری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :121
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
یاسین قربانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :118
تيزهوشان
علامه حلي
ثمین اله یارلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :110
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
دانیال دودکانلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :104
تيزهوشان
علامه حلي
یاسین فرخ زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :104
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
احسان بهلولی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :99
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
اسرا آقالاری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :91
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرمهدی حسین نژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :79
تيزهوشان
علامه حلي
میرامیرحسین حسینی زنگلانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین شریفی مقدم
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین علی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
تيزهوشان
علامه حلي
امیرحسین علی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین اشرفی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4459
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
تيزهوشان
علامه حلي
سمانه باقرلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
ابوالفضل حاجی حسینلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
علامه حلي
ابوالفضل حاجی حسینلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
معین مسلمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
آیلین سلیمانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
عسل سیدحمزه
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6531
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
فرزانگان
عسل سیدحمزه
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6531
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
طاها واحدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
علامه حلي
طاها واحدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
ارسلان دودانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
رزا صادقی پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرهادی نظرعلی لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
علامه حلي
شکیبا نیک فام
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6250
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرهادی نظرعلی لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
محدثه قاسمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سوین خوشکام
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6122
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان
سوین خوشکام
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6122
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
متین علی خانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرمحمد محمودی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
پویا کوهی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
علامه حلي
محمدمهدی جبارنژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
علامه حلي
شمیم پارسا سیرت
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4603
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
شمیم پارسا سیرت
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4603
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محمدمهدی جبارنژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
پویا کوهی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
ثنا بهلولی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فاطمه دهقانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
شکیلا دودکانلوی میلان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
حسین شیدائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
عطا محمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
محمدرضا ورمزیاری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
علامه حلي
مائده روستائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمهدی جلال زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6575
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلي
مائده روستائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرمهدی جلال زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6575
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
یاسین احمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلي
امیرمحمد رحیمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلي
احسان مرادی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلي
هلیا اسمعیل زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
یاسین احمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرمحمد رحیمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین نظرلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلي
رضا صمیمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلي
فاطمه قلندزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6211
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسن مصطفائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلي
امیرحسن مصطفائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
فاطمه قلندزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6211
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرحسین نظرلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
رضا صمیمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
پارسا مهدویان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4669
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
سلدا قلی زاده گان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
سلدا قلی زاده گان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
کوثر قلی نژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محمدکریم علی همتی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6691
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلي
محمدکریم علی همتی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6691
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
اسما محمدی اصل نژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فاطمه زینالی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
رقیه یوسفی دولت آباد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرحسین آرش مهر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرمحمد جلالی نیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5446
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلي
امیرعباس علی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلي
محدثه حضرتقلی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
کوثر خلیلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
شایان جعفرزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
آرش علیزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
سما حسین زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
اسما ابراهیم خانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
حدیث ورمزیار
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4035
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
علیرضا کلب خانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلي
محمدمهیار حاجی علیزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلي
رسا عقلائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
محدثه حیدری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4422
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مبینا تقی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فاطمه اصغری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
ندا لک‌
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
عسل تقی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیررضا خضرلوی اقدم
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلي
پریا حکم آبادچی قشونی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
آریا علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین چراغیان ضیاء
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
میرهومن صادقی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
آیلا نبی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
ریحانه علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
کیانا احمدزاداصل
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مبین سیدنجیب
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6507
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
محمدامین صفرزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
معصومه جعفرزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فاطمه خانی کلقای
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
شن آی حاجلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4724
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
ریحانه کیوانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محدثه اسمعیل لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا حسن نژاد قورولی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
صدرا شهریاری فر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلي
بهاره شرفخانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
نازلی اسمعیل نیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیررضا حیدرزادگان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
آنیسا دیباج
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
آیسان محمودی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4400
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مهدیه صالحیان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محمدامین جعفرزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4307
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلي
محیا قنبری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
علی رستگار
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
محمد قربانعلی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4654
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
6/1/2023 11:57:37 AM
Menu