نجف آباد

نجف آباد -


الینا فروزان
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6579
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان
آنوشا منصوری
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز شکرالهی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
طاها شریفی نجف آبادی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد اژه اي
حسن طبیبی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6560
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد اژه اي
علی حجتی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهيد اژه اي
محمدحسین محمدی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد اژه اي
پریسا علی همت
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه السادات عظیمی یانچشمه
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
معصومه قاسمی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه حجت
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 4645
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
6/6/2023 1:31:21 PM
Menu