لالي

لالي -


رباب موسوی
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
رباب موسوی
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
نیایش
زهرا بابادی نیاکان
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا بابادی نیاکان
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نیایش
رژان رضائی میرقائد
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 4344
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نیایش
مریم اسیوند
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نیایش
اتوسا حیدری
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 4579
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نیایش
ابراهیم کریمی
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 4154
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید ذوالفقار کریمی
هانیه ذوالفقاری
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 4499
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نیایش
5/30/2023 5:46:21 AM
Menu