اميديه

اميديه -


محمدمهدی قهرمانی نژاد
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
محسن اشتری
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
علیرضا درویشی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 6402
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
علیرضا درویشی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 6402
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پارسا بهبهانی نژاد
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4757
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
امیرمحمد تقی زاده
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
امیرحسین احمدی نیک
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 3986
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
امیدرضا آقایی نژاد
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
محمد آریان قنواتی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
محمدحسین شریفات
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
6/3/2023 5:18:20 AM
Menu