انديمشك

انديمشك -


سعید شیخی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
تبیان
سعید شیخی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر رضا مریدی بور
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
تبیان
امیر رضا مریدی بور
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ترنم دریکوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
اسرا
ترنم دریکوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
آتیلا نقی زاده
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آتیلا نقی زاده
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
تبیان
صوفیا پور مرادیان
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
اسرا
صوفیا پور مرادیان
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
تینا مطیعی قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
اسرا
نیایش نوری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
اسرا
تینا مطیعی قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش نوری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش رشید پور
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اسرا
کیانا هاشمی زاده
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اسرا
امیرمهدی شیخ باریکا
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مریم دریکوندی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اسرا
فاطیما قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اسرا
ارمین کرامت
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4453
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سارینا بساک زاده
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسرا
مهدی رحمانی مقدم
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4385
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
تبیان
فاطمه میرزاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اسرا
ابوالفضل کلهر
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
تبیان
متینا پاپی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسرا
ابوالفضل قره زاده شیرازی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سانیا دوستی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
اسرا
محمدنوید گلسرخی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 3886
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
تبیان
یاسین موسوی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4412
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ارش طافی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
تبیان
کیارش طافی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
تبیان
فاطیما ملاوی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4512
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
اسرا
حدیث رحمانی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
اسرا
سپهر قلاوندی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
تبیان
6/9/2023 12:38:10 AM
Menu