آبادان

آبادان -


نازی عیسی زاده دریس
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6868
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :105
تيزهوشان
فرزانگان
مبین ورمزیار
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6814
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :88
تيزهوشان
شهيدبهشتي
سید محمدامین موسوی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6529
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :84
تيزهوشان
شهيدبهشتي
مریم آریاپور
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان
زینب حقانی اصل
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6510
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
فدک
علیرضا ماموسی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6535
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيدبهشتي
امیرطاها نوریان فر
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6766
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيدبهشتي
مهدیار دانیاری
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5990
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيدبهشتي
امیر حسین عویدی زاده
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيدبهشتي
علی مقدم
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيدبهشتي
امیر حسین حاجی زاده
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيدبهشتي
بنیامین فرهادی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيدبهشتي
پارسا قنبری عدیوی
نهم - آبادان
میانگین تراز کانونی: 7133
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيدبهشتي
6/5/2023 8:06:56 AM
Menu