زرين دشت

زرين دشت -


پوریا خندستان
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
شهيد دستغيب
5/30/2023 5:44:30 AM
Menu