نورآباد ممسني

نورآباد ممسني -


ایمانه نجفی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6478
سابقه کانونی : 12 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :206
تيزهوشان
فرزانگان 1
ایمانه نجفی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6478
سابقه کانونی : 12 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :206
نمونه دولتي
حضرت مریم
کورش سلیمانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :81
نمونه دولتي
دهخدا
آرمیتا گشتاسبی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
حضرت مریم
سونیا شریفی فهلیانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
حضرت مریم
محمد حسین محمدیان
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
دهخدا
احمد رضا ضرغامی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دهخدا
ستایش رضائی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
حضرت مریم
محمد مهدی گودرزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دهخدا
علیرضا کریمی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دهخدا
سینا جمشیدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دهخدا
هانیه نیکنام
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
حضرت مریم
علی اکبر فریدونی مقدم
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دهخدا
آرشام گودرزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دهخدا
نوید کشاورز
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دهخدا
تارا صادقی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت مریم
مهزیار محمودی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دهخدا
علیرضا زارعی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4759
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دهخدا
ندا احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت مریم
آوا کیانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت مریم
روژینا کریمی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4142
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت مریم
هانیه مختاری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت مریم
پرنیا کیائی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6654
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت مریم
محمد حسینی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دهخدا
محمد رضا عباسی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دهخدا
محمدماهان عباسی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دهخدا
آرتمن خسروی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دهخدا
کیان مهر مختاری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دهخدا
حسین حسنی اصل
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دهخدا
علیرضا حسنی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4213
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دهخدا
5/31/2023 11:02:59 PM
Menu