داراب

داراب -


امیرعلی غفار پناه
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6747
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
شهيد دستغيب
امیرعلی غفار پناه
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6747
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
محمدامین شبانی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6586
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
تيزهوشان
شهيد دستغيب
محمدامین شبانی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6586
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
مانی ممنوعی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
شهيد دستغيب
مانی ممنوعی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
ابوالفضل دیانت
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
شهيد دستغيب
ابوالفضل دیانت
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
علیرضا صدیق
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
محمدمهدی محمدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
شهيد دستغيب
محمدمهدی محمدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
نرگس محمدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان شهيد مجاهد
ابوالفضل ناظریان
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
شهيد دستغيب
دیانا فرجی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6599
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان شهيد مجاهد
امیررضا خندان
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد دستغيب
امیررضا خندان
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
محمدجواد زارع
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد دستغيب
محمدجواد زارع
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
رضا صفرزاده
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4684
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهيد دستغيب
رضا صفرزاده
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4684
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
زهرا جعفری
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان شهيد مجاهد
کیوان رستگار
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
زهرا محسنی نیا
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان شهيد مجاهد
حنانه بهرامی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان شهيد مجاهد
مهرسا همت
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6495
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان شهيد مجاهد
رامتین راهپیما
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد دستغيب
رامتین راهپیما
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
زهرا رضایی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
کیارش پیری
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4052
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد دستغيب
علی ناظمی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
نازنین زهرا ملتفت
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان شهيد مجاهد
ماهان روزبه
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
هلنا خوشحال
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان شهيد مجاهد
ماهان مسیح زاده
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
هستی سرفراز
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان شهيد مجاهد
زهرا اقبال
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان شهيد مجاهد
مبین صفری
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
5/31/2023 2:14:43 PM
Menu