اقليد

اقليد -


فرشته سادات موسوی دزکرد
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
ظهیر امامی
سنا کریمی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6597
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
الزهرا
سنا کریمی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6597
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمدرضا کوثری
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6586
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
شهيد دستغيب 1
زهراسادات مطلبی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
الزهرا
زهراسادات میرسلیمانی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 7094
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
الزهرا
زهراسادات میرسلیمانی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 7094
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 1
زهراسادات میمندی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
الزهرا
زهرا خدامی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
الزهرا
نگین رضایی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
الزهرا
محیا تدین
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
الزهرا
سارا صفری
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
الزهرا
حسن کوشش
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 6568
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ابوالفضل رحمتی
نهم - اقليد
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دکتر حسابی
5/31/2023 1:48:39 PM
Menu