فسا

فسا -


فرناز صادقی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6351
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :128
نمونه دولتي
حافظ
فرناز صادقی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6351
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :128
تيزهوشان
فرزانگان
امیر محمد مومنی نیا
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :88
نمونه دولتي
امام خامنه ای
امیر محمد مومنی نیا
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :88
تيزهوشان
فلاحي
مهناز احمدی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
حافظ
امیر عباس رنجبر
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
امام خامنه ای
امیرحسین هاشمی نسب
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
امام خامنه ای
راحیل ابراهیم پور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
حافظ
امیر عباس رنجبر
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فلاحي
راحیل ابراهیم پور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین هاشمی نسب
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فلاحي
امیر رضا خالقی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
امام خامنه ای
امیر رضا خالقی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فلاحي
امیر حسین عاطفی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
امام خامنه ای
امیر حسین عاطفی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فلاحي
مریم اکبرزاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
وفا احمدی ششده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
حافظ
امیرمحمد کریمیان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
امام خامنه ای
وفا احمدی ششده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد کریمیان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فلاحي
ابوالفضل روستازاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
امام خامنه ای
علی روستازاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
امام خامنه ای
فاطمه دوزنده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
حافظ
مهسا رفیع
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
حافظ
نرجس سلیمی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
حافظ
فاطمه دوزنده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا رفیع
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
نرجس سلیمی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل روستازاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فلاحي
علی روستازاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فلاحي
علی ربانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خامنه ای
شیما فلاحی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4219
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حافظ
مبینا صادقی بانیانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حافظ
محمدامین کریمی زاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خامنه ای
علی اللهی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خامنه ای
مبینا صادقی بانیانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
شیما فلاحی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4219
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
علی ربانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فلاحي
محمدامین کریمی زاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فلاحي
علی اللهی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فلاحي
محمدامین یزدان شناس
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
امام خامنه ای
ملیکا افشارکیا
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
حافظ
محمد قسمتی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمد زرین بال
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
امام خامنه ای
حسین صفرپور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمدامین یزدان شناس
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فلاحي
ملیکا افشارکیا
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
محمد زرین بال
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فلاحي
حسین صفرپور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فلاحي
محمد قسمتی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد دستغيب 1
ثنا عمادآبادی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
حافظ
زهرا مرادپور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
حافظ
زهرا مرادپور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
محمدحسین یزدی زاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمدحسین یزدی زاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فلاحي
محمد اثباتی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4928
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
امام خامنه ای
المیرا اثباتی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
حافظ
الینا اثباتی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
حافظ
غزل شادکار
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
حافظ
غزل شادکار
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا بلاغی اینالو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
حافظ
ابوالفضل نکوئیان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام خامنه ای
امیرعباس دهقانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام خامنه ای
امیرعباس دهقانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فلاحي
ابوالفضل نکوئیان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فلاحي
ساره فیاضی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حافظ
سارا روشن ضمیر
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حافظ
مریم عظیم پور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حافظ
ساره فیاضی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
سارا روشن ضمیر
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
مریم عظیم پور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
محمد زارع
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام خامنه ای
مهدی کارگرفرد
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام خامنه ای
ارشیا فروزش
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4201
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محدثه خوش خلق
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
حافظ
خاطره محمدی صفری کوچی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حافظ
کیانا زحمتکش
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حافظ
زهرا شجاع
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حافظ
محمدمهدی بیابانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام خامنه ای
فاطمه ایمانی نژاد
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حافظ
زهرا کمالی نیا
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حافظ
زهرا مرادی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حافظ
امید بقائی پور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام خامنه ای
سحر طاهری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی بیابانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فلاحي
امید بقائی پور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فلاحي
علیرضا نخعی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام خامنه ای
فرناز نخعی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حافظ
محمد مهدی رفعت مقام
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام خامنه ای
فاطمه ظهرابی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حافظ
مریم کمالی نیا
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4459
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حافظ
کیانا دولت خواه
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حافظ
هانیه کشاورزیان هارمی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حافظ
فاطمه عادل زاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حافظ
محمدامین آزادی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خامنه ای
پژمان حورپرور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خامنه ای
زهرا مقیمی دهکردی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حافظ
زهرا مقیمی دهکردی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل رعیت پیشه
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام خامنه ای
علی محمدی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4632
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام خامنه ای
میثم مستقیم
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4023
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام خامنه ای
سیده زهرا محمدی نژاد
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
عسل مردانی امیرحاجلو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حافظ
علی مقیمی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خامنه ای
مریم قرائت
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حافظ
کیانا بهرام نیا
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حافظ
امیررضا کرمی ششده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام خامنه ای
شیوا مرادی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حافظ
شیوا مرادی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
سارا حافظی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6530
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
حافظ
نازنین مریم جمالی نوبندگانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
حافظ
علیرضا نجابت
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام خامنه ای
ملیکا سامانی نژاد
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
حافظ
مریم اسدی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
حافظ
دیانا زنگنه
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4352
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 11:35:31 PM
Menu