شيراز

شيراز -


دنیا دهقان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6691
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :124
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
دنیا دهقان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6691
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :124
تيزهوشان
فرزانگان 1
پرگل پروین حقیقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6539
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :114
تيزهوشان
فرزانگان 2
نگین نوروزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :90
تيزهوشان
فرزانگان 1
نگین نوروزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
درسا کظیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :85
نمونه دولتي
یاس
دینا ایثارگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6573
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
تيزهوشان
فرزانگان 1
دینا ایثارگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6573
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
یاس
آناهیتا زاهدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6643
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
تيزهوشان
فرزانگان 1
آناهیتا زاهدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6643
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
یاس
درسا منصوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7004
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :77
تيزهوشان
فرزانگان 2
ماهان محبوبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
شهيد دستغيب 1
ملیکا قاسمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6731
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان 1
ملیکا قاسمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6731
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
یاس
ماهان محبوبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
غزال
پریا برهان حقیقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6718
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
فرزانگان 1
پریا برهان حقیقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6718
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
یاس
نائیریکا متقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6589
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
نائیریکا متقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6589
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
فرزانگان 1
حدیث عرفانی راد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
علیرضا شهابی قصرالدشتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
علیرضا شهابی قصرالدشتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
اندیشه
مبینا حاتمی بهمن بگلو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5913
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
علامه اقبال
الیانا بامداد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6574
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان 2
فاطمه زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
حضرت زينب (س)
آرمیتا مصباحی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6608
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
فرزانگان 2
سپهر جعفری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4081
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
سپهر جعفری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4081
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
غزال
ملینا محمدی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
یاس
فاطمه جاویدان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان 2
امیررضا دسترنج
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
غزال
شایان اطهار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6809
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
غزال
امیررضا دسترنج
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
شایان اطهار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6809
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
محمد رسول اله ( ناحيه 3 )
نیایش ادریسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
الگونه
نیایش ادریسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان 2
کیاوش کشوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6510
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
غزال
آرمین بنی هاشمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
غزال
امیرعلی رضازاده شیرازی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
غزال
کیاوش کشوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6510
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
آرمین بنی هاشمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
محمد رسول اله ( ناحيه 3 )
امیرعلی رضازاده شیرازی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
محمد رسول اله ( ناحيه 3 )
آیلین دیانت پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6878
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
یاس
آیلین دیانت پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6878
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان 1
کیارش صمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
کیارش صمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
غزال
ستاره سلطانیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
ستاره سلطانیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
حضرت زينب (س)
شهیاد کاظمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6415
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
توحید
شهیاد کاظمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6415
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
مهسا بحرانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6616
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
یاس
مهسا بحرانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6616
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان 1
باران زاهدعلوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان 1
باران زاهدعلوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
یاس
پارسا بهرامیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
توحید
پارسا بهرامیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهيد دستغيب 1
زهرا هاشم پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
یاس
ریحانه حاجات نیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6485
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان 2
ریحانه حاجات نیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6485
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
مهدی بابائیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
مهدی بابائیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
توحید
امیرمحمد مسعودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
غزال
امیرمحمد مسعودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
فرزانه چاره جو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5990
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان 2
فرزانه چاره جو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5990
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
دکتر محیط زاده (فرهنگ)
شایان کارکن
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
شایان کارکن
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
غزال
نیما جَم
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
نیما جَم
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
توحید
امیر هدایت‌الله‌پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
امیر هدایت‌الله‌پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
غزال
بهداد قیدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
بهداد قیدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
غزال
سیدامیرمحمد رضوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
غزال
سیدامیرمحمد رضوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
محمد رسول اله ( ناحيه 3 )
پارمیدا رضاییان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 1
کیانا مرادی کوچی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 1
کیانا مرادی کوچی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
یاس
پارمیدا رضاییان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
یاس
امیرحسین طاهری نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6603
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد دستغيب 1
امیرحسین طاهری نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6603
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
غزال
محمد معین جعفری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
محمد رسول اله ( ناحيه 3 )
محمد معین جعفری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
توحید
پرهام جلیلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6244
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
محمد رسول اله ( ناحيه 3 )
پرهام جلیلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6244
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
اندیشه
علیرضا شهروزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6864
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
محمد رسول اله ( ناحيه 3 )
علیرضا شهروزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6864
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
توحید
ارشیا بهجانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
محمد رسول اله ( ناحيه 3 )
ارشیا بهجانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
غزال
سپهر صناعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
محمد رسول اله ( ناحيه 3 )
سپهر صناعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
توحید
علیرضا صادقی منصورخانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
غزال
علیرضا صادقی منصورخانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
محمد رسول اله ( ناحيه 3 )
ترانه حجتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6639
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 2
ترانه حجتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6639
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
الیکا حدادیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 2
الیکا حدادیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
احمدرضا احمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد دستغيب 1
احمدرضا احمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
غزال
محمد مرادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6334
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
غزال
ایلیا برزگرزاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
ایلیا برزگرزاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
توحید
ترانه جدیدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6309
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
یاس
ترانه جدیدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6309
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
حضرت زينب (س)
امیرمحمد حیدری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6771
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيد دستغيب 1
امیرمحمد حیدری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6771
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
غزال
سروش کرهانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6562
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
سروش کرهانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6562
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
توحید
بهار ایلون کشکولی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
یاس
محمدمهدی اسماعیلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
توحید
سپهر حسن شاهی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
توحید
محمدمهدی میرزائی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6326
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
رازی
ملیکا اکبری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد ذاکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
غزال
آیدا مرزبانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
الگونه
ابوالفضل فولادچنگ
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
غزال
علی جباری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6374
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
غزال
مریم امیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
یاس
فاطیما ناصری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان 2
علیرضا رضایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7098
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
توحید
سروش تخشید
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
سروش تخشید
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
توحید
امیرحسین افراسیابی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6799
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
محمد رسول اله ( ناحيه 3 )
امیرحسین افراسیابی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6799
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
توحید
دینا نجفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 1
شایان ثابت عهدجهرمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6498
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
آیناز انصاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
نیکی محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6436
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
یاس
علی کسرائی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
طالقانی
ابوالفضل راستی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4285
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
رازی
هدیه بهجت حقیقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 1
آیسا نیکنام
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6458
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 2
فاطمه مرادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
طالقانی
سینا جمالی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
غزال
امیرارشیا موسوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
غزال
زهرا محمدزاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
الگونه
علی معتضدیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
توحید
بهار فرامرزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
حضرت زينب (س)
ژینا افضلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6154
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
زهرا موسوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6536
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 1
نگار منتخب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 2
علیرضا جعفری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4201
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
توحید
ریحانه حمزه نژادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
زهرا بهرامیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6505
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 2
صبا جاویدان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
حدیث فتحی کنوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
علامه اقبال
امیرحسین یزدانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
غزال
محمد مهدی حمیدپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رازی
علیرضا رنجبر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اندیشه
آرش شجاعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد دستغيب 2 (ناحيه 1)
امیررضا گنج کریمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6965
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
محمد رسول اله ( ناحيه 3 )
امیربهادر حسن آقائی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6292
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
توحید
کیمیا اسدی جابری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علامه اقبال
حلما منوچهری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
یاس
هستی اسلامی حقیقت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمدصالح نصیریان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اندیشه
6/8/2023 4:11:54 PM
Menu