شهرجديد هشتگرد

شهرجديد هشتگرد -


فاطمه خرمجاه
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شرافت
آیناز شمس گل
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 5
آیناز شمس گل
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شرافت
5/29/2023 6:08:20 AM
Menu