هشتگرد

هشتگرد -


فاطمه ابراهیمی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :130
تيزهوشان
فرزانگان 5
فاطمه ابراهیمی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :130
نمونه دولتي
شرافت
زهرا مامانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
فرزانگان 5
زهرا مامانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
شرافت
فاطیما زارعکار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
شرافت
فاطیما زارعکار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان 5
محمدحسین راستی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4504
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد سلطاني 4
محمدحسین راستی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4504
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
معلم
زهرا فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 5
زهرا علی محمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 5
آناهیتا رضوی حاجی بابا
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 5
زهرا فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شرافت
زهرا علی محمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شرافت
علی دهقانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
معلم
آناهیتا رضوی حاجی بابا
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شرافت
علی دهقانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد سلطاني 4
محمد دهقانی قلعه نو
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
معلم
پارسا خزایی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
معلم
حسام معدنی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
معلم
پارسا خزایی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد سلطاني 4
حسام معدنی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد سلطاني 4
محمد امین قورچانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4880
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
معلم
مهدی خدادادی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4674
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
معلم
مهدی خدادادی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4674
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهيد سلطاني 4
دینا زارعکار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شرافت
فاطمه افشار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 5
فاطمه افشار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شرافت
فاطمه ارمندئی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شرافت
هلیا درخشان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 5
امیرمحمد رحمانی فر
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
معلم
فاطمه زارعکار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 5
مهیا رنجبر
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شرافت
ریحانه ابراهیمی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شرافت
محمد دهقان نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
معلم
هلیا درخشان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شرافت
صبا دودانگه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4759
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 5
نازنین عبدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 5
ریحانه کوهبر
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شرافت
سید امیررضا افتخاری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
معلم
سید امیررضا افتخاری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد سلطاني 4
محمد پورمحمد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
معلم
پرهام محمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
معلم
امیررضا ارمندئی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4284
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
معلم
مبینا سامانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شرافت
نازنین دهقانکار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شرافت
پرنیا بیک زاده
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4552
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شرافت
آیلین زارعی نزاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شرافت
امیرحسین افشار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
معلم
امیرحسین افشار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد سلطاني 4
علیرضا سماعی فرد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4237
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
معلم
آرمین معدن پیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
معلم
پارسا ناصرزارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
تيزهوشان
شهيد سلطاني 4
محمدمهدی پورشریف
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
معلم
محمدمهدی پورشریف
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
 
تيزهوشان
شهيد سلطاني 4
امیرعباس فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
 
تيزهوشان
شهيد سلطاني 4
6/6/2023 2:13:58 PM
Menu