سرايان

سرايان -


مطهره ناصری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان
نوید واله
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نوید واله
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
مطهره ناصری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
ریحانه النبی
طاها طهماسبی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4594
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
شهيد بهشتي
طاها طهماسبی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4594
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
ریحانه النبی
ابوالفضل جوانمرد
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل جوانمرد
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
محمدعلی زینبی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدعلی زینبی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
علی ابراهیم زاده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی ابراهیم زاده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
مریم محمدزاده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
مریم محمدزاده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
ریحانه النبی
زهرا سادات نعمتی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
ریحانه النبی
ابوالفضل میر خانی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4446
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
محمد رضا خسروی بغداده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
سجاد محمدآبادی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4352
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
سیدمحمدجواد طاهری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
ابوالفضل مصطفی پور
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4220
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
حافظ حبیب زاده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4229
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
محمد عارف خزاعی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
امیر حسام علمدار
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
علی حبیبی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4059
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
محمد صادقی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4521
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
امیررضا نوازنده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4653
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
محمدجواد دشتی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4531
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
حمیدرضا حمامی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4326
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
مجتبی طیبی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
محمد باباسلطانی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4183
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
متین خورشیدی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4082
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
احسان رمضانی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
امیر حسین عارف نژاد
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4346
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
امیر حسین اصغری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4248
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
محمدرضا ساجدیان
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
محمدسینا داشگر
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4393
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
نیما اصغری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4454
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
سید ابوالفضل حجتی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5124
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
امیر محمد نامدار
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
امیرمحمد عبدالهی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد عبدالهی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
حسین بنی خزاعی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4330
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
محمدامین شکیبی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4168
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
فاطمه پیروزی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
سجاد خورشیدی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4275
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
دانیال زنگوئی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4512
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
فاطمه پیروزی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
ریحانه النبی
محمد رسول سمیعی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
نادیا ناصری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
ریحانه النبی
سمانه نصیری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سمانه پروزی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سمانه نصیری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ریحانه النبی
سمانه پروزی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ریحانه النبی
احد محمدآبادی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4054
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
پریسا عظیمی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پریسا عظیمی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ریحانه النبی
فاطمه ثقفی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ریحانه النبی
نسرین آبره
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ریحانه النبی
زهره مظفری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ریحانه النبی
الهه سادات آسال
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ریحانه النبی
ریحانه اصغری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4630
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ریحانه النبی
الهام کوهی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ریحانه النبی
زهرا مظفری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4528
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ریحانه النبی
مریم دهقانیان
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ریحانه النبی
نسرین نصیری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4672
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ریحانه النبی
محدثه کدخدامعروف
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ریحانه النبی
زینب یعقوبیان
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ریحانه النبی
دنیا طیبی نژاد
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ریحانه النبی
فاطمه بهروز
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4591
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ریحانه النبی
ستایش نقیبی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ریحانه النبی
مریم ربانی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ریحانه النبی
ریحانه هادی نیا
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ریحانه النبی
نرگس هادی نیا
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ریحانه النبی
فاطمه سادات فاطمی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ریحانه النبی
حسنا عرب
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
5/30/2023 12:26:19 AM
Menu