قائن

قائن -


سجاد سرمدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سجاد سرمدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
پریسان تقی زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
پریسان تقی زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مبینا رمضانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا رمضانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مجتبی خالقی زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مجتبی خالقی زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
زهرا قربانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا قربانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
علیرضا ادیب
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علیرضا ادیب
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمد محسن قائم پناه
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد محسن قائم پناه
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مبینا محمد آبادی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مینا رمضانی قیصار
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
مینا رمضانی قیصار
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
شهرزاد امین زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
شهرزاد امین زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
نرجس خداپرست مقدم
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
محمد رضا ابراهیم زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد رضا ابراهیم زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
ارمین میرحسینی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4633
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
وحید رضا صفرنژاد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه اکبری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اکبری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیر حسین عابدین زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4711
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
نازنین زهرا کیانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
اشکان یوسف زادگان
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
علی نظر جانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
علیرضا تقی زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5004
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
زینب علی دوست
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمد جواد هروی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سید ابوالفضل موسوی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4505
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
نرگس بهنام فر
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه زراعت گر
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
نرگس گلنارکار
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه پروانه
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیر رضا باقری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4514
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
طاها رضاپور
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سید حسین ابوالحسنی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4868
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمد متین دهقان
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
میثم میری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
نرگس سنگری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
پارسا قربانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سجاد کارگر مقدم
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4611
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
ریحانه جعفری اسفاد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4739
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
ابوالفضل اباذری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مهسا فرد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیر حسین فریدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4678
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
حدیثه سماهی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیر محمد اسماعیلی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
زهرا حسینیایی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیر فخیم زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4232
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محسن خانی مقدم
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4323
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
نرگس اسماعیلی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
حسین رحمانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
ساجده سادات موسوی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 3789
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده سادات موسوی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 3789
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
حسنعلی گلچین
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سید محمدمهدی قیومی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4133
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیر حسین صادقی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4477
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مهدیه حسنی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
ریحانه رضایی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
 
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
6/2/2023 10:59:13 PM
Menu