فردوس

فردوس -


امیرحسین ناصری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6547
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :88
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فرزاد وجودزاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
مهدیه صبور
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
کوثر شبان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
بصیرا رنگ آمیز اول
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
مهدیه صبور
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر شبان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
بصیرا رنگ آمیز اول
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
ژینا زینلی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
هانیه رئیسی میرزای قلی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
ژینا زینلی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه رئیسی میرزای قلی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
عطیه اصغری مقدم
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5273
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
عطیه اصغری مقدم
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5273
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی حقیقی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
ریحانه خادم
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
ستایش غفوری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
فاطمه فریدونی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
امیرحسین عابدینی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
علیرضا حسین پور
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
محمدکاظم صانعی پور
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
فائزه حسین پور
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
فرزانه بخشی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
محیا زینلی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
مهدیه یعقوبی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
مهدیه پیروز
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
زهرا غلامی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
امیرمهدی یعقوبی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
سیدمحمدحسین اسلامی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
نگار جهان نژاد
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
امیرمحمد پیشاوری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
علیرضا تیموری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محدثه تقی زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
امیررضا محمدشاهی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
محمدعلی موید
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
6/8/2023 1:09:49 PM
Menu