چمستان

چمستان -


سیده مهسا هاشمیان رستمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 12 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :226
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مهسا هاشمیان رستمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 12 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :226
نمونه دولتي
مبارکه
زینب حبیبی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :152
تيزهوشان
فرزانگان
زینب حبیبی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :152
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
لیلا گلرد
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4363
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
فرزانگان
حنانه کفشگر
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان
حنانه کفشگر
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
طاهره عباسپور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
یاسمین علیزاده
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4612
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مبارکه
امیررضا مختاری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیررضا مختاری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام خمینی
ابوالفضل جهانی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4346
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام خمینی
فاطمه حسین پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4198
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مبارکه
معصومه توکلی فرد
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4672
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مبارکه
عسل مسیبی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مبارکه
امیرعلی قاسمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
حامد رضائی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام خمینی
امیرمحمد قاسمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4423
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خمینی
فاطمه حسنا رمضانی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4868
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مبارکه
مهدیه کلارستاقی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل یحیی پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام خمینی
مهدیه رضایی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مبارکه
سید مهدی حسینی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام خمینی
محدثه محمدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
مبارکه
5/31/2023 10:30:27 PM
Menu