شيروان

شيروان -


فاطمه مردانی بوانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :124
تيزهوشان
فرزانگان 2
فاطمه مردانی بوانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :124
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
فاطمه نظرپور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
فرزانگان 2
فاطمه نظرپور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
معراج
مریم دژبان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
معراج
حسین علائی گلیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
حسین علائی گلیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
مالك اشتر
امیررضا غفوری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
مالك اشتر
امیررضا غفوری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
نگین ابراهیمیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6351
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
معراج
فاطمه قاسمی پیرودلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5002
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
کوثر امانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
سیده سنا سیدحسینی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
معراج
حمیدرضا قبادی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
امام خميني
محنا غلامیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
علی رجبیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
حمیدرضا قبادی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
امیررضا رضاقلی زاده شیروان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
امیررضا رضاقلی زاده شیروان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
مالك اشتر
مهسا سعیدی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
معراج
محنا غلامیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 2
علی رجبیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
امام خميني
مهسا سعیدی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 2
فاطمه کریمی گل شفا
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
عبدالله الهی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خميني
آرمیتا گواهی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
حسنا نظری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
آیدا کریمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 2
آیدا کریمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
معراج
عبدالله الهی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
آرمیتا گواهی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 2
حسنا نظری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 2
صبا سالاری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
ریحانه معقول زوارم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 2
ریحانه معقول زوارم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
علیرضا فهیم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام خميني
علیرضا فهیم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
مطهره کریمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان 2
مطهره کریمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
نفیسه صائب خامه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4431
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
معراج
فاطمه اغرلی زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
معراج
نگین راست خدیو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
معراج
سیدمحمدرضا موسوی عبدآباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
سیدمحمدرضا موسوی عبدآباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
مالك اشتر
نگین راست خدیو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان 2
علی امیرزاده سرچشمه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 3902
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
مالك اشتر
زهرا صفایی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
اشکان بهادرانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
اشکان بهادرانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مالك اشتر
زهرا جاودان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 2
زهرا جاودان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
مهدی صحرائی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
امام خميني
روژیا حسنی قلعه حسن
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4511
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
روژیا حسنی قلعه حسن
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4511
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 2
الیاس فیروز
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4793
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مالك اشتر
بهار ولی پور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
معراج
فاطمه کاظم زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
معراج
فاطمه امینی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
ستوده حسینی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
محمدمهدی مقدسی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
زهرا هدایتی برزل آباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
ستایش خادمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
امیرمحمد پسندیده هنامه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مالك اشتر
پویا خان محمدی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4397
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام خميني
معصومه قاسمی نیا
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
آرمیتا محمودیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
معراج
پارسا رضانژاد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام خميني
مهدیه بهاری مقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
معراج
فرهاد عباسی اوغاز
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مالك اشتر
مبینا محمدزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
معراج
زینب محمودی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
رهام غلام زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4267
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خميني
محمدامین یزدانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مالك اشتر
یگانه موحدی نیا
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
معراج
یوسف بخشی پور خطاب
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خميني
ایلیا شاکر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
محمدمهدی کاظمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خميني
علیرضا رفعت
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4280
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خميني
علی رضا حق شناس حسین آباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مالك اشتر
ستایش دشتبان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
هستی صادقی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
امیرحسین زمانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4346
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خميني
امیرمحمد شرافت مایوان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4477
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام خميني
سینا بخشی پور خطاب
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام خميني
دیانا فرهمندبوانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
معراج
مریم محمدزاده برزگر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
معراج
ماهان عمرانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام خميني
محمدعلی مجردچوکانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 3912
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مالك اشتر
ملیکا بلوچییان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4146
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
یسنا مسعودی فرد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
امیرحسین محمدزاده برزگر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام خميني
محمد کرامتی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام خميني
ستایش یاقوتی مایوان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
معراج
شفیعه بصیرت
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
معراج
ملیکا باقرزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4619
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
معراج
امیرحسین رشیدی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مالك اشتر
ابوالفضل رستگار
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4091
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مالك اشتر
شایان نگهبان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4546
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام خميني
فاطمه یاسائی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
مهدیس عاقل
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
معراج
فاطمه عظیمیان گلیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
علیرضا ثابتی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4388
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مالك اشتر
سارینا زراعتکار
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 2
علیرضا فدائی زیارت
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مالك اشتر
حسین رحیمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مالك اشتر
احسان محمدزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4407
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مالك اشتر
پوریا سجادی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 3786
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مالك اشتر
رضا محتشمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 3949
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
امام خميني
امیرحسین صبری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4211
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
امام خميني
زهرا داورپناه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4603
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان 2
محسن نوری دلدار
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4279
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
امام خميني
مهدی فریدی باغان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4463
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
امام خميني
سپیده ارزمان زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4710
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
معراج
سیدمحمدامین خادم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
امیر محمد محمد فخرآبادی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 3911
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
امین خیوه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام خميني
رضا حسین زاده مطلق
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4444
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام خميني
مهدی قلی زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4231
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام خميني
محمد مهدی قدیمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4046
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
امام خميني
محمد کاجگیر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
امام خميني
عرفان یزدانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4038
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
امام خميني
عطیه رمضان زاده رشوانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید فراهی
5/31/2023 2:05:15 PM
Menu